Reservation
? nights Book

Hotel Map

Map of the hotel

Contact us

Jin Ying Hotel Guangzhou

Addr: 19 Huanshi Beijiaochang Road (Huanshi Beijiaochang Lu)(19)
Tel: +86-20-83020189/83020181  Fax: +86-20-83804341/83804320
click and print it with you